Can Agri - Katalog 2021

Mija ju ľ 20 lat, odk æ d wspieramy Wasze dzia đ ania i pomagamy Wam wyhodowa è wi ú kszy zysk. Niektórzy z Was s æ z nami od samego pocz æ tku, kiedy to z wypiekami na twarzy pakowali ħ my pierwsze zamówienia w przydomowym gara ľ u. Niektórzy do đæ czyli do naszego grona ca đ kiem niedawno. Wszystkim, bez wyj æ tku, jeste ħ my wdzi ú czni za zaufanie i dotychczasow æ wspó đ prac ú . To kontakt z Wami w du ľ ym stopniu przyczynia si ú do naszego rozwoju. Z sentymentem patrzymy na drog ú , któr æ przebyli ħ my od 2000 roku, ale nie zatrzymujemy si ú i jeste ħ my gotowi na to, co przyniesie przysz đ o ħè . S đ uchamy waszego g đ osu, reagujemy na potrzeby rynku i stale rozwijamy nasz æ ofert ú , czego wynikiem jest katalog, który tra ſ đ do Waszych r æ k. Pracowali ħ my nad tym, aby tegoroczny katalog by đ bardziej czytelny, dlatego te ľ nasze produkty u đ o ľ one s æ wed đ ug nowego klucza. Mamy nadziej ú , ľ e dzi ú ki temu pos đ ugiwanie si ú nim b ú dzie bardziej intuicyjne. Do đ o ľ yli ħ my wszelkich stara ē , aby w ka ľ dej kategorii pojawi đ y si ú nowo ħ ci, które s æ odpowiedzi æ na Pa ē stwa oczekiwania. Zastosowali ħ my nowe formy gra ſ czne oznacze ē produktów: NOWO Ħç , BESTSELLER oraz TOP QUALITY. Pojawi đ y si ú równie ľ kody EAN, które b ú d æ pomocne w procesie zamawiania towaru oraz kody QR, pod którymi znajd æ Pa ē stwo ſ lmy produktowe. Przedstawiona oferta jest tylko cz úħ ci æ naszego asortymentu. Obejmuje on równie ľ ogrodzenia elektryczne pastwisk, artyku đ y zoologiczne oraz propozycje dla konia i je ļ d ļ ca, które znajdziecie w osobnych katalogach. Z my ħ l æ o Was wprowadzili ħ my now æ platform ú sprzeda ľ ow æ , która jest ju ľ dost ú pna na naszej stronie www.canagri.pl . Jej u ľ ytkownicy maj æ dost ú p do specjalnych ofert, promocji, upustów i szeregu innych udogodnie ē . Jeste ħ my przeko- nani, ľ e u đ atwi ona Pa ē stwu sk đ adanie zamówie ē , dlatego zach ú camy do skorzystania z naszej platformy. Dzi ú kujemy za wspólne 20 lat i zapraszamy na strony naszego katalogu! Zespó đ Can Agri Drodzy Partnerzy, mi đ o ħ nicy i pasjonaci rolnictwa,

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw