Can Agri - Katalog 2021

20 | Hodowla zwierz ą t | Hodowla byd ł a | Ż ywienie | PREPARATY MLEKOZAST Ę PCZE Preparaty mlekozastepcze CALVAC 3, 20 kg • Przeznaczony do skarmiania po siarze - od 3 dnia ż ycia. • Zast ę puje ca ł kowicie mleko pe ł ne w odchowie ciel ą t w proporcji 1:1. • Wysoka warto ść od ż ywcza. • Dobra strawno ść . • Zapobiega biegunkom. CALVAC 14, 20 kg • Preparat dla ciel ą t od 2 tygodnia ż ycia. • Sk ł ad dostosowany do ró ż nych systemów ż ywieniowych. • Zastosowany w preparacie pakiet probiotyczny stabilizuje mikro fl or ę przewodu pokarmowego i wspomaga trawienie wszystkich sk ł adników pokarmowych. CALVAC 21 len, 20 kg • Z dodatkiem siemienia lnianego. • Rozpuszczalny w wodzie o temp. 55°C. • Specjalnie dobrane sk ł adniki preparatu stymuluj ą rozwój przed ż o łą dków i przyspieszaj ą pobieranie pasz obj ę to ś ciowych. Podgrzewacz do mleka FastHeat Digital Zalety pow ł oki PTFE Ł atwa do utrzymania w czysto ś ci. Absolutnie odporna na dzia ł anie ś rodowiska kwa ś nego. Ze wzgl ę du na du żą odporno ść termiczn ą mleko nie przypala si ę na grza ł ce. • Cyfrowe sterowanie temperatur ą (od +10°C do max. +90°C). • D ź wi ę kowy i ś wietlny sygna ł gdy po żą dana temperatura zostanie osi ą gni ę ta. • Wy łą cznik bezpiecze ń stwa w przypadku pracy na sucho. • Z praktycznym uchwytem. • D ł ugo ść 78,5 cm. • Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg. • Ł atwy do utrzymania w czysto ś ci dzi ę ki kszta ł towi oraz pow ł oce PTFE. Podgrzewacz do mleka FastHeat • Lampka ś wietlna informuj ą ca o tym, ż e po żą dana temperatura zosta ł a osi ą gni ę ta. • Z praktycznym uchwytem. • D ł ugo ść 81,5 cm. • Bardzo lekki, zaledwie 2,7 kg. • Ł atwy do utrzymania w czysto ś ci dzi ę ki kszta ł towi oraz pow ł oce PTFE. 01-5330 Podgrzewacz do mleka FastHeat Digital 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-4045 CALVAC 3, 20 kg 1/50 01-4046 CALVAC 14, 20 kg 1/50 01-4047 CALVAC 21 len, 20 kg 1/50 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-5331 Podgrzewacz do mleka FastHeat 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 01-4045 01-4046 01-4047

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw