Can Agri - Katalog 2021

| 299 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW Deratyzacja Zwalczanie szkodników | Deratyzacja | STACJE DERATYZACYJNE Brodipads 25 • Zabójczo skuteczna trutka na szczury i myszy z brodifakum 0,025 g/kg. • Gotowa do u ż ycia przyn ę ta w postaci pasty w saszetkach po 10 g. • Skutecznie wabi gryzonie aromatem - 50% bardziej atrakcyjna zapachowo dla gryzoni w porównaniu ze zwyk łą ż ywno ś ci ą . • Dzi ę ki wysokiej zawarto ś ci t ł uszczy i olejów, d ł ugo utrzymuje wilgotno ść i soczysto ść w ka ż dych warunkach. • Nowoczesny, bezpieczny ś rodek do stosowania równie ż w miejscach wilgotnych. • Potwierdzona skuteczno ść . • Jedno ,,karmienie” wystarcza by trutka zacz ęł a dzia ł a ć . • Pozwala zwalczy ć gryzonie w ci ą gu oko ł o 2 tygodni( w zale ż no ś ci od nasilenia problemu). 12-7003 Brodipads 25 - pasta na szczury i myszy,3kg 1/4 Kod produktu Ean 13 Nazwa EXTRAT - pasta brodifakum • Najmocniejsza trutka na szczury, myszy i inne du ż e gryzonie. • Zabójcze dzia ł anie ju ż po pojedynczym spo ż yciu dzi ę ki wysokiej zawarto ś ci brodifakum. • Specjalne aromaty wabi ą ce gryzonie - szczury i myszy nie mog ą si ę oprze ć trutce Extrat, nawet je ś li obok maj ą inn ą ż ywno ść ! • Zabezpieczona przed przypadkowym spo ż yciem przez ludzi i zwierz ą t domowe dzi ę ki gorzkiej substancji Bitrex. • Precyzyjne dawkowanie (1 saszetka na szczury = 10g). • Umie ś ci ć trutk ę w formie pasty w miejscach gdzie widoczne s ą oznaki bytowania i dzia ł alno ś ci gryzoni (np. ś wie ż e odchody). • Gniazda, nory i trasy przej ść gryzoni to najlepsze miejsca roz ł o ż enia trutki. • Trutk ę EXTRAT nale ż y umie ś ci ć wzd ł u ż ś cian pomieszcze ń w zabezpieczonych przed niepo żą danym otwarciem karmnikach, stacjach deratyzacyjnych. • W trakcie stosowania ś rodka gryzoniobójczego nale ż y regularnie sprawdza ć teren, w przypadku zidenty fi kowania martwych gryzoni nale ż y si ę ich pozby ć . • Sk ł ad: Brodifakum 0,029 g/kg (0,0029%), Bitrex. 12-7005 12-7008 EXTRAT - pasta brodifakum, 1 kg EXTRAT - pasta brodifakum, 3 kg 1/10 1/3 Kod produktu Ean 13 Nazwa 0191Ħç 0191Ħç

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw