Can Agri - Katalog 2021

| 359 Wyposa ż enie farmy | ARTYKU Ł Y TECHNICZNE Waga elektroniczna, 50 kg • Do 50 kg. • Funkcja tarowania. • Funkcja zapisu danych. • Zasilana bateryjnie (w zestawie bez baterii). • Ł atwa w u ż yciu. • Wysoka dok ł adno ść (do 20 g). • Hak ze stali nierdzewnej. 10-5108 Waga elektroniczna, 50 kg 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa Tabliczka stanowiskowa • Wykonana z trwa ł ego tworzywa sztucznego. 10-5828 10-5828 10-5830 10-5828 Tabliczka stanowiskowa, 40 x 30 cm, czarna 1/25 10-5829 Tabliczka stanowiskowa, 40 x 30 cm, niebieska 1/25 10-5830 Tabliczka stanowiskowa, 40 x 30 cm, zielona 1/25 Kod produktu Ean 13 Nazwa Miara do wyznaczenia wagi, 2,5 m Obwód klatki piersiowej powinien by ć mierzony bezpo ś rednio za ł okciem. Ta ś ma ma d ł ugo ść 250 cm, posiada po jednej stronie skal ę , a po drugiej dwie ró ż ne tabele: obwód klatki piersiowej ś wi ń i odpowiadaj ą ca im waga ubojowa, waga ż ywa byd ł a tucznego i normalnego. Przez byd ł o normalne rozumie si ę byd ł o trzymane w oborze oraz/lub na pastwisku, o budowie cia ł a nie odbiegaj ą cej od norm. Byd ł o tuczne oznacza byd ł o specjalnie tuczone z przeznaczeniem na produkcj ę mi ę sn ą . Je ś li zwierz ę przed pomiarem znajdowa ł o si ę w stresie z powodu np. zbyt d ł ugiego transportu, to podane warto ś ci wagowe nale ż y pomniejszy ć o 5 %. • Dla byd ł a i trzody chlewnej. • Dugo ść 250 cm. • Z przyciskiem do automatycznego zwijania ta ś my. 10-5100 Miara do wyznaczenia wagi, 2,5 m 1/6 Kod produktu Ean 13 Nazwa WYPOSA Ż ENIE FARMY Artyku ł y techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw