Can Agri - Katalog 2021

368 | Wyposa ż enie farmy | PREPARATY BIOLOGICZNE Tabletki biologiczne do szamba i oczyszczalni • Produkt przyspieszaj ą cy rozk ł ad nieczysto ś ci w szambach, przydomowych oczyszczalniach, kanalizacjach toaletach wolnostoj ą cych i lokalach us ł ugowych. • Udra ż nia kanalizacj ę i usuwa osady poprawiaj ą c dro ż no ść rur. • Musuj ą ca formu ł a zapewnia szybkie dzia ł anie. • Usuwa przykre zapachy. • Sposób u ż ycia: - 1 tabletka raz w miesi ą cu dla zbiornika o pojemno ś ci do 3 m 3 . 19-1054 19-1055 19-1058 19-1054 Tabletki BIO do szamba i oczyszczalni 1 szt. 10/90 19-1055 Tabletki BIO do szamba i oczyszczalni 2 szt. 10/90 19-1056 Tabletki BIO do szamba i oczyszczalni 4 szt. 12/48 19-1057 Tabletki BIO do szamba i oczyszczalni 6 szt. 12/1320 19-1058 Tabletki BIO do szamba i oczyszczalni 12 szt. 12/960 Kod produktu Ean 13 Nazwa 0191Ħç Maj ą c na wzgl ę dzie zdrowie ludzi oraz wizj ę zachowania pi ę kna i równowagi w ś rodowisku naturalnym, powsta ł a marka BioExpert zast ę puj ą c inwazyjn ą chemi ę naturalnymi procesami biologicznymi. Marka BioExpert to preparaty biologiczne (zawieraj ą ce ż ywe mikroorganizmy sapro fi tyczne). Marka BioExpert to preparaty biologiczne zawieraj ą ce: - ż ywe mikroorganizmy sapro fi tyczne, które ż ywi ą c si ę usuwaj ą martw ą materi ę organiczn ą . - biosurfaktanty, pozyskiwane z ro ś lin mikroorganizów i grzybów, które rozpuszczaj ą zanieczyszczenia. - enzymy wytwarzane przez mikroorganizmy odpowiedzialne za rozdrabnianie bia ł ek i t ł uszczów na mniejsze cz ą steczki. Ich dzia ł anie wspieraj ą tak ż e inne naturalne sk ł adniki: - sproszkowane minera ł y, - olejki eteryczne, - mikroelementy. Sk ł adniki BioExpert pozyskane s ą dzi ę ki najnowszym zdobyczom technologi. S ą bezpieczne dla ludzi, zwierz ą t i ś rodowiska a uwolnione z opakowa ń skutecznie rozprawiaj ą si ę z nieczysto ś ciami w naszym domu, ogrodzie i instalacjach sanitarnych.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw