Can Agri - Katalog 2021

298 | Zwalczanie szkodników | Deratyzacja | STACJE DERATYZACYJNE EXTRAT - pasta bromadiolon • Profesjonalna trutka do zwalczania myszy, szczurów, gryzoni - EXTRAT w formie pasty. • Dzi ę ki silnym aromatom wabi ą cym trutka EXTRAT jest skuteczniejsza od innych rodentycydów co pozwala zaoszcz ę dzi ć ś rodki przeznaczone na deratyzacj ę i skróci ć ca ł y proces. • Bardziej soczysta i “smaczniejsza” dla gryzoni ni ż inne trutki! • Nie wywo ł uje podejrzliwo ś ci u gryzoni. • Specjalna receptura wabi ą ca gryzonie - szczury i myszy nie mog ą si ę oprze ć trutce EXTRAT, nawet je ś li obok maj ą inn ą ż ywno ść ! • Ostateczne rozwi ą zanie problemu myszy i szczurów - trutka EXTRAT w formie pasty. • Zabójczo skuteczne dzia ł anie bromadiolone - uniwersalnego ś rodka gryzoniobójczego polecanego przez profesjonalistów! • Bardzo szybkie dzia ł anie - trutka pozwala zwalczy ć gryzonie w ci ą gu oko ł o 2 tygodni (w zale ż no ś ci od nasilenia problemu). • Traktowana przez myszy i szczury jako pokarm. • Zawiera Bitrex - bardzo gorzk ą substancj ę , która zniech ę ca ludzi i zwierz ę ta domowe przed spo ż yciem trutki. • Zabezpieczenie przed ple ś nieniem. • Szczury i myszy nie mog ą si ę jej oprze ć ! • Saszetki EXTRAT dzi ę ki swej wyj ą tkowej soczysto ś ci i starannie dobranym aromatom najsilniej przyci ą gaj ą gryzonie. • A ż 50% bardziej atrakcyjna w porównaniu ze zwyk łą ż ywno ś ci ą . • Dawkowanie: - 10-15 saszetek co 5-10 m w przypadku szczurów, - 2-3 saszetek co 2-5 m w przypadku myszy. EXTRAT - granulat bromadiolon • Najwy ż sza jako ść i zabójcza skuteczno ść - trutka w formie granulatu. • Trutka drugiej generacji zawieraj ą ca, która zawiera wyj ą tkowo mocny ś rodek bromadiolon 0,05 g/kg. • Zabójczo skuteczna i super efektywna ju ż po pojedynczym spo ż yciu. • Zawiera Bitrex - gorzk ą substancj ę zapobiegaj ą c ą przypadkowemu spo ż yciu przez ludzi i zwierz ę ta domowe. • Zastosowanie. Trutki w formie granulatu s ą szczególnie polecane do stosowania w suchych obszarach, gdzie równie ż przechowywana jest ż ywno ść . Przed u ż yciem trutki na myszy i szczury EXTRAT zaleca si ę oceni ć stopie ń nasilenia problemu. Umie ś ci ć trutk ę w miejscach gdzie widoczne s ą oznaki bytowania i dzia ł alno ś ci gryzoni (np. ś wie ż e odchody). Gniazda, nory i trasy przej ść gryzoni to najlepsze miejsca roz ł o ż enia trutki. W trakcie stosowania ś rodka gryzoniobójczego nale ż y regularnie sprawdza ć teren, w przypadku zidenty fi kowania martwych gryzoni nale ż y si ę ich pozby ć . W przypadku ubywania ś rodka nale ż y regularnie go uzupe ł nia ć - je ż eli zostanie ca ł kowicie spo ż yty w danym punkcie nale ż y zwi ę kszy ć jego ilo ść . • Sk ł ad: - Bromadiolon 0,05 g/kg, - Bitrex. • Dawkowanie: - dla myszy: do 40 g przyn ę ty na 2-5 m, - dla szczurów i wi ę kszych gryzoni: do 200 g przyn ę ty na 5-10 m (wielokrotne spo ż ycie). 12-2011 12-7006 EXTRAT - pasta bromadiolon, 1 kg EXTRAT - pasta bromadiolon, 3 kg 1/10 1/3 Kod produktu Ean 13 Nazwa 12-2013 12-7007 EXTRAT - granulat bromadiolon, 1 kg EXTRAT - granulat bromadiolon, 3 kg 1/10 1/3 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw