Can Agri - Katalog 2021

| 313 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW Dezynsekcja Zwalczanie szkodników | Dezynsekcja | PREPARATY CHEMICZNE KOLBA - ś rodek do zwalczania owadów • Gotowy do u ż ycia ś rodek przeznaczony do zwalczania much. • Stosowa ć przez malowanie b ą d ź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie i inne budynki inwentarskie. • Natychmiastowe dzia ł anie na owady. • Okres dzia ł ania: od 6 do 8 tygodni. • Stosowa ć bezpo ś rednio na czystych powierzchniach nie absorbuj ą cych ś rodka, takich jak: ś ciany, fi lary, ramy okienne, rury przewodz ą ce mleko i inne miejsca, na których siadaj ą muchy lub na kartonowych tablicach pokrytych preparatem rozwieszonych w pomieszczeniu. • Ś rodek mo ż na stosowa ć w pobli ż u zwierz ą t, jednak tylko w miejscach, które s ą poza ich zasi ę giem. • Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m 2 . • Oprysk: 500 ml produktu rozpu ś ci ć w 1 litrze wody • Produkt biobójczy. • Nale ż y zachowa ć szczególn ą ostro ż no ść przy korzystaniu z biocydów! • Przed u ż yciem nale ż y zapozna ć si ę z etykiet ą . Trutka na muchy Effect Ultimum oprysk • PROFESJONALNY Ś RODEK DO ZWALCZANIA OWADÓW LATAJ Ą CYCH I BIEGAJ Ą CYCH. • Niesystemowy insektycyd o dzia ł aniu kontaktowym. • Przeznaczony do zwalczania owadów lataj ą cych i biegaj ą cych. • Sk ł ada si ę z kombinacji 3 substancji czynnych permetryna, tetrametryna butotlenek piperonylu (PBO). • Szybsze dzia ł anie dzi ę ki kombinacji substancji aktywnych. • Efekt natychmiastowy o wyd ł u ż onym dzia ł aniu. • Idealny dla miejsc z wi ę kszymi infestacjami. • Mo ż e by ć aplikowany poprzez oprysk lub zamg ł awianie ULV. • Skuteczny do 4 tygodni od zastosowania. Trutka na owady biegaj ą ce Effect Microtech CS • PROFESJONALNY Ś RODEK DO ZWALCZANIA OWADÓW LATAJ Ą CYCH I BIEGAJ Ą CYCH. • Niesystemowy insektycyd o dzia ł aniu kontaktowym. • Przeznaczony do zwalczania owadów lataj ą cych i biegaj ą cych. • Sk ł ada si ę z kombinacji 3 substancji czynnych permetryna, tetrametryna, butotlenek piperonylu (PBO). • Skuteczniejsze i d ł uzsze dzia ł anie dzieki zamknieciu substancji aktywnych w mikrokapsu ł kach. • Efekt natychmiastowy o wyd ł u ż onym dzia ł aniu. • Idealny dla miejsc z wi ę kszymi infestacjami. • Mo ż e by ć aplikowany poprzez oprysk. • Skuteczny do 4 tygodni od zastosowania. 12-0303 12-0306 12-0124 KOLBA - ś rodek do zwalczania owadów, 500 ml 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa 12-0303 Trutka na muchy Effect Ultimum oprysk, 100 ml 1/30 12-0306 Trutka na muchy Effect Ultimum oprysk, 500 ml 1/12 Kod produktu Ean 13 Nazwa 12-0304 Trutka na owady biegaj ą ce Effect Microtech CS, 100 ml 1/30 Kod produktu Ean 13 Nazwa

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw