Can Agri - Katalog 2021

314 | Zwalczanie szkodników | Dezynsekcja | PREPARATY CHEMICZNE 12-0322 Oprysk na muchy ASEKOR 400 Plus, 30 ml 1/16 12-0323 Oprysk na muchy ASEKOR 400 Plus, 100 ml 1/12 Kod produktu Ean 13 Nazwa Trutka na muchy AzametiFly • Gotowy do u ż ycia granulat przeznaczony do zwalczania owadów lataj ą cych (w szczególno ś ci much) w pomieszczeniach typu stajnie, stodo ł y, chlewnie,wiaty, pomieszczenia dla drobiu i inne budynki inwentarskie. • Produkt w postaci granulatu do rozsypania w ró ż nych miejscach, gdzie gromadz ą si ę muchy, w pobli ż u przebywania zwierz ą t, ale poza ich zasi ę giem. • Efekt owadobójczy nast ę puje po 5 dniach od zastosowania. Je ż eli to konieczne zabieg powtórzy ć po 2-3 tygodniach. • Produkt mo ż na równie ż (po rozcie ń czeniu) zawiesi ć w odpowiednich pu ł apkach, w miejscach, do których nie maj ą dost ę pu zwierz ę ta i ludzie. Szczególnie skuteczny z powodu wabi ą cego feromonu! • Dodanie cukru zwi ę ksza efekt! Produkt biobójczy** Nale ż y zachowa ć szczególn ą ostro ż no ść przy korzystaniu z biocydów! Przed u ż yciem nale ż y zapozna ć si ę z etykiet ą . 12-0247 Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 WG • Produkt przeznaczony do zwalczania larw much w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, w oborniku i ś ció ł ce, w ś mietnikach. • Stosowa ć tylko na oborniku lub innych miejscach hodowlanych. • Eliminacja owadów zachodzi stopniowo i staje si ę widoczna po dwóch tygodniach po zastosowaniu. • Ś rodek mo ż na stosowa ć w pobli ż u zwierz ą t, jednak tylko w miejscach, które s ą poza ich zasi ę giem. • Produkt biobójczy. • Nale ż y zachowa ć szczególn ą ostro ż no ść przy korzystaniu z biocydów! • Przed u ż yciem nale ż y zapozna ć si ę z etykiet ą . Oprysk na muchy ASEKOR 400 Plus • Ś RODEK OWADOBÓJCZY - o dzia ł aniu kontaktowym i ż o łą dkowym przeznaczony do zwalczania owadów lataj ą cych i biegaj ą cych tj. muchy, komary, prusaki, karaluchy, mrówki faraona, kleszcze itp. • Koncentrat zawieraj ą cy mieszanin ę dwóch substancji biobójczych: - PERMETRYNA 400 g/l - CYPERMETRYNA 100 g/l • DAWKOWANIE: Zwalczanie owadów lataj ą cych i biegaj ą cych. - Zalecane st ęż enie przy oprysku: dawka minimalna 0,5 %, dawka optymalna 1%, (50 ml 0,5% lub 1% roztworu na 1 m 2 ). Zalecana minimalna dawka na 100 m 2 powierzchni wynosi 25 ml ś rodka w 5 litrach wody. - Zalecana dawka przy zamg ł awianiu, fumigacji: dawka minimalna 130 ml ś rodka na 1000 m 3 , dawka optymalna 170 ml ś rodka na 1000 m 3 stosuj ą c do zabiegu urz ą dzenia wytwarzaj ą ce aerozole tj. zamg ł awiacz ULV lub zamg ł awiacz termiczny. 12-0322 12-0229 12-0228 12-0323 12-0247 Stacja dezynsekcyjna na trutk ę pokarmow ą na muchy 1/12/36 12-0228 Trutka na muchy AzametiFly, 400 g 1/12 12-0229 Trutka na muchy AzametiFly, 2 kg 1/4 Kod produktu Ean 13 Nazwa 12-0230 Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 WG, 5 kg 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa 0191Ħç

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw