Can Agri - Katalog 2021

| 357 Wyposa ż enie farmy | ARTYKU Ł Y TECHNICZNE Urz ą dzenie do czyszczenia obuwia • Wolnostoj ą ce, antypo ś lizgowe urz ą dzenie do czyszczenia obuwia. • W urz ą dzeniu zamontowano 5 szczotek dla dok ł adnego czyszczenia ka ż dego elementu buta. • Wykonane ze stali nierdzewnej. • Solidna konstrukcja i wykonanie. • Jest mo ż liwo ść dodania detergentów. • Pó ł calowe przy łą cze wody. 10-4100 Urz ą dzenie do czyszczenia obuwia 1 Kod produktu Ean 13 Nazwa Termometr minimum-maximum, bez rt ę ci • Bez rt ę ci. • Plastikowy. • Umo ż liwia mierzenie maksymalnej i minimalnej temperatury w okre ś lonym czasie. Termometr stajenny • Do pomieszcze ń gospodarczych. • Wykonany z plastiku. • Pomiar temperatury od -30 do +50°C. Deszczomierz Kontrola ilo ś ci opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarz ą dzanie wod ą , ro ś liny s ą dodat- kowo podlewane po okre ś leniu rzeczywistej ilo ś ci opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami ro ś liny oraz w ł a ś ciwo ś ciami pod ł o ż a. • Wyra ź na podzia ł ka pomaga w odczycie pomiaru (kreska podzia ł ki 1 mm = 1 litr opadów na 1 m 2 ). • Kontrola ilo ś ci opadów pozwala rolnikowi na ekonomiczne zarz ą dzanie wod ą , ro ś liny s ą dodatkowo podlewane po okre ś leniu rzeczywistej ilo ś ci opadów na danym terenie i zestawieniu tej informacji z wymaganiami ro ś liny oraz w ł a ś ciwo ś ciami pod ł o ż a. • Ł atwy do monta ż u. 10-5101 Deszczomierz 1/25 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5105 Termometr minimum-maximum, bez rt ę ci 1/5 Kod produktu Ean 13 Nazwa 10-5107 Termometr stajenny 1/10 Kod produktu Ean 13 Nazwa WYPOSA Ż ENIE FARMY Artyku ł y techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzMTIw